Program operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 oś priorytetowa: 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach działanie: 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy

Tytuł projektu: Dotacja na kapitał obrotowy dla firmy INTERJAREK spółka z ograniczoną .odpowiedzialnością

Cel projektu: pomoc przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19

Planowane efekty projektu: utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa
Całkowita wartość projektu: 115.545,78 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 115.545,78 PLN

Beneficjent: INTERJAREK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

www.mapadotacji.gov.pl